Onze visie

"In essentie is Mekkerland een microcosmos van hoe een samenleving idealiter zou kunnen functioneren: onderling verbonden, respectvol voor mens, natuur en dier, en ondersteunend voor haar leden. Het erkent dat ieder individu, ongeacht achtergrond of uitdaging, iets fundamenteels te bieden heeft en iets fundamenteels nodig heeft. Onze visie beantwoordt — in haar eenvoud en diepgang — aan enkele van de meest fundamentele behoeften van elke mens: een doel hebben en verbonden zijn." 

Ontmoeting en verbinding

Mekkerland zet hoog in op ontmoeting en verbinding. Verbinding tussen mens en dier, verbinding met de natuur. We willen mensen verbinden met zichzelf en hun omgeving en die verbinding, waar nodig, herstellen.

Daarom heeft Mekkerland deze drie projecten:

1. De kinderboerderij, waarin we een zo kwalitatief mogelijke verbinding tussen mens en dier nastreven en hoog inzetten op verbinding tussen bezoekers en buurtbewoners. Ook streven wij ernaar om de bezoekers van de kinderboerderij (voornamelijk ouders met kinderen) te stimuleren tot een grotere waardering en verbinding met de natuur.

2. De zorgboerderij waarbij wij streven naar zinvolle dagbesteding om deelnemers (opnieuw) te verbinden met zichzelf en met hun context of omgeving.

3. De buurtboerderij waarbij wij door het faciliteren en ondersteunen van uiteenlopende initiatieven, de ontmoeting tussen deelnemers en buurtbewoners willen stimuleren en ook daar de verbinding willen versterken.

1. Kinderboerderij

Van mei tot en met september is de boerderij open voor het publiek: Op woensdagen, zaterdagen en zondagen telkens van 14u tot 18u.

Diervriendelijk

Diervriendelijkheid is voor ons ontzettend belangrijk. Dat betekent dat wij alles in het werk stellen voor het welzijn en welbevinden van onze dieren. Dieren op onze kinderboerderij worden niet gebruikt voor consumptie, er wordt niet geslacht of gemolken. Op de boerderij worden uit respect voor het algemene dierenwelzijn ook geen dierlijke producten gebruikt.

Algemeen dierenwelzijn willen wij ook uitdragen naar al onze deelnemers en vrijwilligers en naar het publiek van onze kinderboerderij. Daarnaast organiseren wij educatieve momenten rond dierenwelzijn voor scholen en organisaties.

Zomerbar

In onze zomerbar verkopen wij niet-alcoholische, biologische en diervriendelijke producten: thee, koffie, drankjes, sapjes, fruit, chips en ijsjes. De zomerbar wordt uitgebaat door vrijwilligers van Mekkerland en deelnemers van onze zorgboerderij. 

Speelplaats

Onder het motto "Hoe buiten hoe beter" wil Mekkerland een echte speelplaats zijn voor kinderen, waarbij de focus ligt op ontdekken en beleven. Daarom kiezen we ervoor om het aantal speeltuigen beperkt te houden. We willen de kinderen zoveel mogelijk stimuleren om zelf op ontdekking te gaan. Daarom voorzien we verschillende natuurlijke materialen op het terrein, waarmee de kinderen op eigen initiatief mee aan de slag kunnen. Wij kiezen bewust voor een natuurlijk ogende en aanvoelende omgeving. Als kind spelen met natuurlijke materialen versterkt de verbinding met de natuur en legt een mooie basis voor het verdere leven.

Op Mekkerland is er de mogelijkheid voor particulieren en organisaties om feestjes, workshops en kampen te organiseren.

2. Zorgboerderij

Introductie

“Onze zorgboerderij is er voor als je het allemaal niet meer zo goed weet. Voor als je vastzit. Thuis, op school, op je werk, met je lief of met jezelf. Bij ons ben je welkom, om erbij te zijn, om dingen te maken, om de dieren te verzorgen, om te tuinieren, om te spelen, om te koken, om dingen te bouwen en om dingen af te breken. Of om niks te doen. Maar ook dat moet niet.”

Doelgroep

Mekkerland biedt in de zorgboerderij alternatieve dagbesteding aan. In de eerste plaats voor 'moeilijk begeleidbare' en maatschappelijk kwetsbare jongeren met psychosociale problemen en/of grensoverschrijdend gedrag en in de tweede plaats naar iedereen die vastloopt of dreigt vast te lopen en de nood voelt aan ontmoeting, verbinding en zinvolle dagbesteding.

Breuken en kwetsuren op één of meerdere levensdomeinen leiden bij onze deelnemers tot een verhoogde kwetsbaarheid, herhaalde uitsluiting en gebrek aan geëngageerde context.

Mekkerland stelt zich tot doel (verdere) uitsluiting bij onze deelnemers te voorkomen en structurele inclusie te realiseren door hen terug aansluiting te leren vinden met zichzelf en met hun context. Concreet betekent die “aansluiting” dat deelnemers zich terug beter in hun vel voelen en daardoor ook vaardiger worden in hun relaties, sociale contacten en structuren.

We willen deelnemers die ergens tot stilstand zijn gekomen of waarbij de hulpverlening hapert, die liefdevolle arm over de schouder bieden, waardoor ze op eigen tempo terug op gang kunnen komen. Mekkerland biedt een omgeving aan waar deelnemers aangemoedigd worden om tot vrijblijvend engagementmede-eigenaarschap en co-creatie te komen op verschillende domeinen: het beheer van de kinderboerderij Mekkerland, de verzorging van de boerderijdieren, moestuinieren, creatieve ateliers, koken, klussen, bouwen, onderhoud van het terrein, enz…

Vrijblijvend engagement betekent dat deelnemers geen engagement moeten opnemen (cfr. infra) en dat elk engagement dat een deelnemer opneemt, op elk moment door de deelnemer zelf herbekeken kan worden. Een engagement dat vandaag opgenomen wordt, zegt niets over het engagement van morgen. Opgenomen engagementen dienen ook nooit tot resultaten of afwerking te leiden.

Mede-eigenaarschap betekent op Mekkerland dat je niet enkel kan “deelnemen” maar ook echt “deelhebben”. In de betrokkenheid en in het engagement van elke deelnemer schuilt de mogelijkheid om reële verantwoordelijkheden op te nemen, initiatieven voor te stellen en uit te bouwen.

Mekkerland beroept zich op de positieve krachten, capaciteiten en talenten - bij zowel deelnemers als bij de begeleidende vrijwilligers - om te komen tot zelfontplooiing, verhoogde zelfredzaamheid, verminderde persoonlijke en maatschappelijke kwetsbaarheid en de ontwikkeling van eigen coping- en oplossingsstrategieën.

Deelnemers kunnen zich - zo zij willen - bij Mekkerland nieuwe vaardigheden eigen maken en bijkomende competenties verwerven met het oog op verhoogde integratie.

Mekkerland hanteert principieel geen uitsluitingscriteria: enerzijds omdat we uitsluiting net willen tegengaan, anderzijds om blijvend open te staan voor fluctuerende aanmeldingscriteria. Desondanks is het niet altijd mogelijk iedereen een plek op onze boerderij te garanderen: (1) we werken niet-individueel en niet-therapeutisch, dus voor mensen die daar nood aan hebben, zijn wij niet de meest geschikte plek, (2) om verschillende redenen (ondermeer omwille van het gebrek aan specifiek opgeleid personeel en omwille van de bescherming van de groep) zijn wij ook niet de geschikte plek voor mensen met zware psychiatrische problemen, active suïcidaliteit, psychose, voor mensen die kampen met een (primaire) verslavingsproblematiek en voor mensen die ernstige misdrijven hebben gepleegd.     

Mekkerland richt zich primair op jongeren vanaf 14 jaar die kampen met problemen op diverse levensdomeinen: persoonlijkheid, gezin, familie, vrienden, vrije tijd, opleiding, tewerkstelling, hulpverlening, huisvesting, enz…

Bij jongeren met een cumulatie van kwetsuren en breuken - die ervoor zorgt dat ze sociale uitsluiting ervaren en de nodige verankering in de samenleving missen - zijn vaak zowel het persoonlijk, het familiaal en maatschappelijk weefsel aangetast en het sociaal kapitaal van deze jongeren wordt “laag” genoemd.

De overgang naar volwassenheid is een proces dat zich niet van de ene op de andere dag voltrekt. Maturiteit, autonomie en zelfredzaamheid dienen zich geleidelijk aan door een leerproces van vallen en opstaan. Voor maatschappelijk kwetsbare jongeren die een geschiedenis hebben in de jeugdhulpverlening, wordt die plotse overgang naar zelfstandigheid echter wél verondersteld. (Steunpunt Armoedebestrijding, 2008-2009)

De verandering naar het wettelijk statuut van meerderjarige, zorgt ervoor dat de jongere in één klap volwassen verantwoordelijkheden draagt. Deze jongeren hebben vanaf hun wettelijke meerderjarigheid geen recht meer op jeugdhulpverlening (Stroobants, 2012).

Het is voor ons dan ook vanzelfsprekend dat er juist in deze cruciale overgangsfase, waar de basis voor een zelfstandig leven wordt gelegd, ook bijzondere aandacht blijft voor deze jongeren. De maximale leeftijd van onze doelgroep laat zich dan ook niet afbakenen: de belemmeringen en risico’s waar deze jongeren mee te maken krijgen zijn zeer divers en bovendien ontwikkelt elke jongere zich op een eigen tempo, ongeacht leeftijd. (Steunpunt Armoedebestrijding, 2008-2009).

Daarom is er bij Mekkerland geen uitsluiting op basis van maximumleeftijd.

Mekkerland gelooft in actieve solidariteit, waarbij het samenbrengen van de talenten en krachten uit de verschillende leeftijden en achtergronden onze doelstellingen versterkt.

Werking

De werking op zorgboerderij van Mekkerland gaat door op donderdagen en vrijdagen, telkens van 9u tot 17u, tijdens het schooljaar, dus niet tijdens de schoolvakanties. De moestuinen zijn daarentegen het hele jaar door, elke dag toegankelijk.

Ook tijdens de publieke werking van de kinderboerderij sluiten deelnemers van de zorgboerderij vaak aan. 

Deze toeleiding van deelnemers naar de activiteiten tijdens de de publieke werking, is een weloverwogen keuze die leidt tot een verhoogd gevoel van competentie, mede-eigenaarschap, verantwoordelijkheid en betrokkenheid. Daarom gaan we deelnemers die daarvoor in aanmerking komen en daarvoor interesse tonen, algemeen nuttige en specifieke vaardigheden aanreiken die hen zullen helpen om te komen tot een eigen structurele zinvolle dagbesteding of werk. Werken op de kinderboerderij kan daarin een eerste stap zijn. Het verwerven van nieuwe competenties zal uiteindelijk leiden tot een vlottere maatschappelijke (her)integratie.

Naast de algemene competenties en vaardigheden die voortvloeien uit onze werking, denken wij hierbij specifiek aan competenties en vaardigheden in bouw, dierenverzorging, tuinieren, moestuinieren, ondernemen, onthaal, horeca, jongerenbegeleiding of breder: alle vaardigheden en competenties die door de activiteiten van Mekkerland, zoals hieronder opgelijst, aangereikt worden:

Deze werking focust op vijf clusters van activiteiten:

1. Het beheer van de kinderboerderij

Deelnemers kunnen aansluiten bij:

(*) De therapeutische effecten die dieren op mensen hebben is uitgebreid wetenschappelijk gedocumenteerd. Onder ‘zorg voor de dieren’, zoals hierboven vermeld, wordt dan ook niet enkel de strikt noodzakelijke zorg bedoeld. Dieren kunnen voor deelnemers een veilig en vertrouwelijk kader bieden waarin voor deelnemers de ruimte ontstaat om tot zichzelf te komen. Het werken met - en zorgen voor - onze dieren, levert een bijdrage aan de ontwikkeling van een positief zelfbeeld, de ontplooiing van sociale vaardigheden en het stimuleren van empathie.

2. Vrije activiteiten

Naast het beheer van de diervriendelijke kinderboerderij Mekkerland, zijn er op donderdagen en vrijdagen ook zgn. “vrije” activiteiten. Deze activiteiten worden georganiseerd door medewerkers of deelnemers van de zorgboerderij en kunnen alle mogelijke domeinen beslaan:

 

De vrije activiteiten die worden aangeboden zijn elke keer anders, afhankelijk van de beschikbaarheid de vrijwillige begeleiders, maar kunnen ook ad hoc ontstaan vanuit de talenten, interesses en vooral de goesting van de deelnemers en begeleiders.

3. Vaste activiteiten

Naast de vrije activiteiten worden er op donderdagen en vrijdagen ook “vaste” activiteiten georganiseerd:

4. Moestuinen

Deelnemers kunnen op Mekkerland een stuk grond bewerken. De toegang tot de moestuinen is in tegenstelling tot de andere clusters niet beperkt. Iemand die intekent op het moestuinieren, krijgt een lapje grond toegewezen en kan dat elke dag, het hele jaar door bewerken.

5. Soepel

Op vrijdagen opent de zorgboerderij de deuren voor het publiek, van 12u tot 17u. Dan zijn we "Soepel", een kleine soepbar, uitgebaat door de deelnemers van de zorgboerderij. 
Lees hier meer over Soepel

Principes

Mekkerland werkt niet probleemoplossingsgericht, maar focust zich op validatie en acceptatie van elke deelnemer. Daarom hanteert het volgende principes:

Niets moet

Deelnemers uit onze doelgroep “moeten” heel vaak en “mogen” weinig. Wij geloven dat elke vorm van moeten leidt tot onderwerping of verzet en uiteindelijk tot weerstand en weerzin. Daarom moet er bij ons niets.   

Het is niet omdat niets moet, dat alles mag: wat niet mag is duidelijk bepaald in het huishoudelijk reglement.

Dit niet-moeten principe is bij ons heilig en wordt ver doorgedreven. Zo moeten deelnemers bij ons bijvoorbeeld niet opruimen, mee-eten, beleefd zijn of respect hebben voor de begeleiders. Ze moeten ook niet deelnemen aan activiteiten.    

Niet deelnemen is ook een activiteit

Deelname aan een activiteit is niet verplicht. Mekkerland hanteert hierbij het principe “Niet deelnemen is ook een activiteit”. 

Daarom is het van groot belang dat deelnemers er ten allen tijde voor mogen kiezen om niets te doen. Het moeten stopt bij ons aan de toegangspoort.

Vrijplaats

Onze deelnemers hebben vaak een geschiedenis van uitsluiting in het reguliere school-, woon- of werkcircuit en kampen, vaker wel dan niet, met regelmoeheid. Daarom is het belangrijk dat Mekkerland voor elke deelnemer een échte vrijplaats kan zijn, waarbij er geen prestatiedruk of enige andere andere druk is.

De activiteiten worden ook niet-schools en beweeglijk opgevat: hoewel er kan vertrokken worden van een voorbereide activiteit, dient de begeleider ten allen tijde bereid te zijn om zijn/haar voorbereidingen los te laten en de deelnemer “mede-creators” te laten worden. Het vooropgestelde doel van een activiteit kan gezien worden als het vertrekpunt van een activiteit, maar moet ten allen tijde flexibel aangepast kunnen worden aan de noden en vragen van de deelnemers. 

Dit beweeglijk principe brengt automatisch ook tijdelijkheid met zich mee: iets wat opgebouwd werd kan afgebroken worden, elk eindpunt kan plots een beginpunt zijn. Kortom: de focus van onze activiteiten ligt dus niet op iemand vooropstelt, maar op wat er ontstaat in samenwerking.

Dat betekent inherent ook dat activiteiten ten allen tijde onafgewerkt kunnen ophouden als deelnemers niet langer interesse hebben voor de activiteit. Op dezelfde manier kunnen ook even snel nieuwe activiteiten ontstaan. 

Activiteiten zijn altijd procesgericht en zijn nooit gericht op het bereiken van een eindresultaat. 

De activiteiten worden ook niet-therapeutisch opgevat. Dat betekent dat er bij Mekkerland niet gefocust wordt op de individuele problematiek van de deelnemer en dat de organisatie niet probleemoplossingsgericht werkt. De uiteindelijke doelstelling van elk atelier is steeds dezelfde: de deelnemer een zinvolle dagbesteding aan te bieden, die hem/haar aansluiting leert vinden met zichzelf en zijn/haar context.

Het is van groot belang dat er altijd gezocht wordt naar een manier om de bij ons verworven vaardigheden en competenties te verankeren binnen het verdere traject van elke deelnemer. Dat betekent onder andere dat elke aanmeldende organisatie zich expliciet engageert om de effecten van de begeleiding toe te passen in de eventuele vervolghulp.

Wij gaan er vanuit dat er in elk aangebracht idee een waardevolle nood zit. Elke inbreng of elk voorstel van een deelnemer wordt bij Mekkerland dan ook met een principiële "ja" onthaald. Uiteraard zijn niet alle ideeën “goede” of haalbare ideeën, maar door te vertrekken vanuit enthousiasme, en door de bevraging van elk idee, kunnen we - samen met de deelnemer - de achterliggende noden destilleren en die samen ombuigen tot een goed, zinvol en haalbaar idee.

Grenzen

In al haar vrijheid, stelt Mekkerland ook duidelijk grenzen. Het huishoudelijk reglement omschrijft deze grenzen. Het wordt aan elke deelnemer en de aanmeldende instantie ter goedkeuring aangeboden en omvat (ondermeer) bepalingen rond niet-toegelaten gedrag, het verlaten van het terrein, uitsluiting, het gebruik van drugs en alcohol, veiligheid, geweld, enz... Het is dus, nogmaals, niet omdat niets moet, dat alles mag.

Structuur

De zorgboerderij van Mekkerland biedt alternatieve dagbesteding aan op donderdagen en vrijdagenop schooldagen, telkens van 9u tot 17.00u en volgt verder geen dagstructuur.

Wij willen niet dat uren of planning voor enige druk zorgen. Er wordt dan ook niet gewerkt met uren, maar de natuurlijke “flow” van de dag wordt gevolgd. Zo eten we niet om 12u, maar "als het eten klaar is".

Het middagmaal: omdat Mekkerland gezondheid, diervriendelijkheid en duurzaamheid hoog in het vaandel draagt, spreekt het voor zich dat het middagmaal (en evt. bijkomende consumpties) altijd vers, gezond, vegetarisch en diervriendelijk is. Wij drinken water/spuitwater, thee, koffie en chocomelk.

Aanmelding

Voor de aanmelding van deelnemers uit een begeleidende organisatie wordt gevraagd om een aanmeldingsformulier in te vullen. Het aanmeldingsformulier is op eenvoudig verzoek te verkrijgen.

Er is geen beperking in looptijd: deelnemers kunnen aanmelden voor 1 dag of dagdeel (voormiddag of namiddag) tot onbeperkt aantal dagen.

Aan elke deelnemer of aansluitende organisatie wordt een vrijwillige bijdrage van 15 euro/dag gevraagd om tussen te komen in de kosten voor het middagmaal en eventuele tussendoortjes.

Voor meer informatie of voor aanmeldingen:
Klaas
Algemene coördinatie
Telefoon: 0492.43.27.54
klaas@mekkerland.be

3. Buurtboerderij

Mekkerland zet hoog in op ontmoeting, verbinding en creativiteit in en met de buurtbewoners.

Omdat wij onszelf zien als “tijdelijk te gast” in deze buurt, willen wij uit dankbaarheid voor de gastvrijheid die wij ontvangen, teruggeven aan de buurt op alle denkbare manieren.

Daarom wil Mekkerland voor de buurt een creatieve ontmoetingsplek zijn. Dat betekent enerzijds dat wij buurtbewoners met elkaar in verbinding willen brengen en anderzijds dat wij constant op zoek zijn naar hoe wij de buurt kunnen betrekken in onze werking en omgekeerd.

Zo proberen wij een zo goed mogelijk buurtonderzoek te doen. Door in constante verbinding te blijven met onze buren, hopen wij noden en onvervulde behoeften te vinden en daarop in te spelen.

Kleine initiatieven gaande van het helpen van onze buren: het verwijderen van een composthoop bij Rita, het helpen verwijderen van een storende heester bij Jean-Pierre, het verzetten van een berg zand bij Joris, naar het containerpark rijden of boodschappen doen voor een buur die niet goed te been is.

Maar ook andere initiatieven, zoals het voorzien van ontmoetingsruimte en -momenten voor buurtbewoners horen tot de mogelijkheden.

Aldus besloten door het Bestuur op de Bijzondere Algemene Vergadering van Mekkerland vzw dd. 14/09/2020.
Laatst gewijzigd op 15/04/2023.